Зөвлөмж, тэмдэглэлsort icon Огноо Дугаар Файл
"ТОМ ТӨРӨӨС УХААЛАГ ТӨР РҮҮ" САНААЧИЛГЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ 2013-12-20 52/32 Үзэх/Татах
"УЧИРЧ БОЛОХ АЮУЛ ЗАНАЛ, БАЙГАЛИЙН ГАМШИГ, ХАЛДВАРТ ӨВЧНИЙГ СӨРӨН ЗОГСОХ, ДАСАН ЗОХИЦОХ ЧАДВАР БҮХИЙ МОНГОЛ ХҮНИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ" ТУХАЙ 2010-07-09 33/26 Үзэх/Татах
"ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ" ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 2012-06-25 19/12 Үзэх/Татах
"ЭБОЛА" ВИРУСТ БОЛОН БУСАД ШИНЭЭР БҮРТГЭГДЭЖ БАЙГАА ХАЛДВАРЫН БОЛЗОШГҮЙ АЮУЛААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, БЭЛЭН БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТУХАЙ 2014-09-01 45/25 Үзэх/Татах
АГААРЫН БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ 2014-10-20 52/30 Үзэх/Татах
БАЙГАЛИЙН НӨӨЦИЙН ҮНДЭСНИЙ ПАРК БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ 2013-04-05 12/09 Үзэх/Татах
БАЙГАЛИЙН УРГАМАЛ, АМЬТНЫГ ХАМГААЛАХ ТАЛААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 2013-01-08 02/02 Үзэх/Татах
БАЙГАЛИЙН УРГАМАЛ, АМЬТНЫГ ХАМГААЛАХ ТАЛААР АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 2013-01-08 04/01 Үзэх/Татах
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ГАЗАР ХӨДЛӨЛТӨД ТЭСВЭРЛЭХ БАЙДАЛД ХИЙСЭН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЯВЦ, ҮР ДҮНГИЙН ДАГУУ АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 2014-04-07 17/08 Үзэх/Татах
БИОАЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 2011-07-07 25/24 Үзэх/Татах
БИОАЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 2011-07-07 25/13 Үзэх/Татах
ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТУХАЙ 2010-03-18 10/03 Үзэх/Татах
ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТУХАЙ 2010-03-18 10/09 Үзэх/Татах
ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ 2011-01-21 5/04 Үзэх/Татах
ГАЗРЫН ТОС БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРИЙН ТУХАЙ 2014-03-17 14/06 Үзэх/Татах
ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮНЭТ ЦААС АРИЛЖААЛЖ БҮРДҮҮЛСЭН ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТЫН ТУХАЙ 2014-05-06 19/10 Үзэх/Татах
ИНТЕРНЕТ, ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭРЭГСЭЛ ӨСВӨР НАСНЫ ХҮҮХДИЙН ХҮМҮҮЖИЛД НӨЛӨӨЛЖ БУЙ ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, ЦААШИД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 2014-05-20 25/16 Үзэх/Татах
ИРГЭДИЙГ ХҮН ХУДАЛДААЛАХ ГЭМТ ХЭРЭГТ ӨРТӨХӨӨС ХАМГААЛАХ АСУУДЛЫН ТУХАЙ 2011-03-17 13/10 Үзэх/Татах
МАЛЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, ЦААШИД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 2011-06-08 23/20 Үзэх/Татах
МОНГОЛ УЛС БАЙНГА ТӨВИЙГ САХИХ ТУХАЙ 2015-09-08 39/21 Үзэх/Татах