ҮНДЭСНИЙ ЭВ НЭГДЭЛ, ЯЗГУУР АШИГ СОНИРХЛЫГ ДЭЭДЛЭН БЭХЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ ЗӨВЛӨМЖ

Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл 2017 оны 6 дугаар сарын 20-ны өдөр хуралдаж үндэсний эв нэгдэл, язгуур ашиг сонирхлыг дээдлэн бэхжүүлэх тухай зөвлөмж гаргав.