“Том төрөөс ухаалаг төр рүү” санаачилгыг хэрэгжүүлэх тухай