Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмж

# Гарчиг Огноо
1 Үндэсний эв нэгдэл, язгуур ашиг сонирхлыг дээдлэн бэхжүүлэх тухай 2017.06.20 17/13
2 Нийслэлийн агаар, орчны бохирдлын тухай 2017.01.10 03/03
3 Эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах, тогтворжуулах хөтөлбөрийн төслийн тухай 2016.10.24 37/22
4 Тавантолгойн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2015.02.16 04/03
5 Улаанбаатар хотын ус хангамжийн эх үүсвэрийн аюулгүй байдлыг хангах, усны нөөцийг зүй зохистой хэрэглээнд шилжүүлэх талаар авах арга хэмжээний тухай 2014.12.30 70/31
6 Улаанбаатар хотын усны нөөцийг нэмэгдүүлэх, хүн амын ундны усны чанарыг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2014.12.30 71/40
7 Агаарын бохирдлыг бууруулах арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай 2014.10.20 52/30
8 Олон улсын гэрээ байгуулах үйл ажиллагааг сайжруулах тухай 2014.09.22 46/26
9 “Эбола” вируст болон бусад шинээр бүртгэгдэж байгаа халдварын болзошгүй аюулаас урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах тухай 2014.09.01 45/25
10 Интернет, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл өсвөр насны хүүхдийн хүмүүжилд нөлөөлж буй өнөөгийн байдал, цаашид авах арга хэмжээний тухай 2014.09.01 45/25
11 Засгийн газрын үнэт цаас арилжаалж бүрдүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтын тухай 2014.05.06 19/10
12 Барилга байгууламжийн газар хөдлөлтөд тэсвэрлэх байдалд хийсэн үнэлгээний явц, үр дүнгийн дагуу авах зарим арга хэмжээний тухай 2014.04.07 17/08
13 Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн тухай 2014.03.17 14/06
14 “Том төрөөс ухаалаг төр рүү” санаачилгыг хэрэгжүүлэх тухай 2013.12.20 52/32
15 Усны нөөцийг хамгаалах, хомсдолоос сэргийлэх, зохистой ашиглах бодлогын чиглэлийн тухай 2013.07.09 27/17
16 Байгалийн нөөцийн үндэсний парк байгуулах тухай 2013.04.05 12/09
17 Төрөлхийн гажиг, удамшлын эмгэгийн талаар авах арга хэмжээний тухай 2013.01.30 05/04
18 Эм вакцин, биобэлдмэлийн хангамж, нөөц чанар тэдгээрийн аюулгүй байдалд тавих хяналт 2013.01.08 03/03
19 Байгалийн ургамал, амьтныг хамгаалах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2013.01.08 02/02
20 Төрийн гадаад бодлого, үйл ажиллагааны нэгдмэл байдлыг сайжруулах тухай 2013.01.08 01/01