Олон улсын гэрээ байгуулах үйл ажиллагааг сайжруулах тухай