Төрөлхийн гажиг, удамшлын эмгэгийн талаар авах арга хэмжээний тухай