Байгалийн ургамал, амьтныг хамгаалах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай