Нарийн бичгийн дарга

 

Ц.Энхтүвшин

Үндэсний аюулгүй байдлын Зөвлөлийн Нарийн бичгийн дарга

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж 2009 оны 07 дугаар сарын 10-нд зарлиг гарган Ц.Энхтүвшинг Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын Зөвлөлийн Нарийн бичгийн даргаар томилов.  

Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга нь Зөвлөлийн тэргүүн, гишүүдээс өгсөн чиглэл, Зөвлөлийн шийдвэрийн дагуу үндэсний аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагааг уялдан зохицуулах асуудлаар холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд үүрэг даалгавар өгч, биелэлтэд хяналт тавина. Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга нь зөвлөлийн үндсэн чиг үүрэгт хамаарах асуудлаар судалгаа хийх, үнэлэлт дүгнэлт гаргах, шийдвэрийн үндэслэлийг боловсруулах, биелэлтэд хяналт тавих ажлыг зохион байгуулж, Зөвлөлийн гишүүд бүрэн эрх, чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд нь тусалж, тэднийг үндэсний аюулгүй байдлын талаарх судалгаа, мэдээллээр хангах дотоод ажлыг эрхэлнэ.