Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмж

# Гарчиг Огноо
1 Газар хөдлөлтийн гамшгаас хамгаалах тухай 2010.03.18 10/09
2 Газар хөдлөлтийн гамшгаас хамгаалах тухай 2010.03.18 10/03
3 Халдварт өвчний өнөөгийн байдал, хяналтыг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2010.03.19 11/06
4 Шүүх эрх мэдлийн хүрээнд шинэтгэлийг гүнзгийрүүлэх хөтөлбөрийн тухай 2010.04.15 17/15
5 Тавантолгойн нүүрсний ордыг ашиглах талаар 2010.05.18 24/11
6 Тавантолгойн ордыг ашиглах талаар 2010.05.18 24/20
7 "Учирч болох аюул занал, байгалийн гамшиг, халдварт өвчнийг сөрөн зогсох, дасан зохицох чадвар бүхий Монгол хүнийг хөгжүүлэх" тухай 2010.07.09 33/26
8 Ой тэмдэглэх тухай 2010.07.09 32/25
9 Уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2010.07.09 31/24
10 Усны нөөцийг хамгаалах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2010.07.26 31/18
11 Усны нөөцийг хамгаалах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2010.07.26 34/28
12 Хот байгуулалт, төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох тухай 2010.12.23 41/39
13 Хот байгуулалт, төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох тухай 2010.12.23 41/25
14 Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2011.01.14 2/03
15 Газар хөдлөлтийн гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх тухай 2011.01.21 5/04
16 Иргэдийг хүн худалдаалах гэмт хэрэгт өртөхөөс хамгаалах асуудлын тухай 2011.03.17 13/10
17 Эрчим хүчний салбарын тухай 2011.05.12 18/12
18 Малын эрүүл мэндийн өнөөгийн байдал, цаашид авах арга хэмжээний тухай 2011.06.08 23/20
19 Биоаюулгүй байдлыг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2011.07.07 25/24
20 Биоаюулгүй байдлыг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2011.07.07 25/13