Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмж

# Гарчиг Огноо
1 Төрийн гадаад бодлого, үйл ажиллагааны нэгдмэл байдлыг сайжруулах тухай 2013.01.08 01/01
2 Байгалийн ургамал, амьтныг хамгаалах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2013.01.08 02/02
3 Эм вакцин, биобэлдмэлийн хангамж, нөөц чанар тэдгээрийн аюулгүй байдалд тавих хяналт 2013.01.08 03/03
4 Нийслэлийн агаар, орчны бохирдлын тухай 2017.01.10 03/03
5 Байгалийн ургамал, амьтныг хамгаалах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2013.01.08 04/01
6 Тавантолгойн талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2015.02.16 04/03
7 Төрөлхийн гажиг, удамшлын эмгэгийн талаар авах арга хэмжээний тухай 2013.01.30 05/04
8 Төмөр замын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2012.03.27 07/04
9 Нүүрснээс шингэн түлш үйлдвэрлэх төслүүдийн тухай 2012.03.27 08/05
10 Газар хөдлөлтийн гамшгаас хамгаалах тухай 2010.03.18 10/03
11 Газар хөдлөлтийн гамшгаас хамгаалах тухай 2010.03.18 10/09
12 Халдварт өвчний өнөөгийн байдал, хяналтыг сайжруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2010.03.19 11/06
13 Байгалийн нөөцийн үндэсний парк байгуулах тухай 2013.04.05 12/09
14 Иргэдийг хүн худалдаалах гэмт хэрэгт өртөхөөс хамгаалах асуудлын тухай 2011.03.17 13/10
15 Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн тухай 2014.03.17 14/06
16 Барилга байгууламжийн газар хөдлөлтөд тэсвэрлэх байдалд хийсэн үнэлгээний явц, үр дүнгийн дагуу авах зарим арга хэмжээний тухай 2014.04.07 17/08
17 Үндэсний эв нэгдэл, язгуур ашиг сонирхлыг дээдлэн бэхжүүлэх тухай 2017.06.20 17/13
18 Шүүх эрх мэдлийн хүрээнд шинэтгэлийг гүнзгийрүүлэх хөтөлбөрийн тухай 2010.04.15 17/15
19 Эрчим хүчний салбарын тухай 2011.05.12 18/12
20 Засгийн газрын үнэт цаас арилжаалж бүрдүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтын тухай 2014.05.06 19/10