Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмж

# Гарчиг Огноо
1 "Учирч болох аюул занал, байгалийн гамшиг, халдварт өвчнийг сөрөн зогсох, дасан зохицох чадвар бүхий Монгол хүнийг хөгжүүлэх" тухай 2010.07.09 33/26
2 "Хүнсний аюулгүй байдал" үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2012.06.25 19/12
3 “Том төрөөс ухаалаг төр рүү” санаачилгыг хэрэгжүүлэх тухай 2013.12.20 52/32
4 “Эбола” вируст болон бусад шинээр бүртгэгдэж байгаа халдварын болзошгүй аюулаас урьдчилан сэргийлэх, бэлэн байдлыг хангах тухай 2014.09.01 45/25
5 Агаарын бохирдлыг бууруулах арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай 2014.10.20 52/30
6 Байгалийн нөөцийн үндэсний парк байгуулах тухай 2013.04.05 12/09
7 Байгалийн ургамал, амьтныг хамгаалах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2013.01.08 02/02
8 Байгалийн ургамал, амьтныг хамгаалах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2013.01.08 04/01
9 Барилга байгууламжийн газар хөдлөлтөд тэсвэрлэх байдалд хийсэн үнэлгээний явц, үр дүнгийн дагуу авах зарим арга хэмжээний тухай 2014.04.07 17/08
10 Биоаюулгүй байдлыг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2011.07.07 25/13
11 Биоаюулгүй байдлыг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 2011.07.07 25/24
12 Газар хөдлөлтийн гамшгаас хамгаалах тухай 2010.03.18 10/09
13 Газар хөдлөлтийн гамшгаас хамгаалах тухай 2010.03.18 10/03
14 Газар хөдлөлтийн гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх тухай 2011.01.21 5/04
15 Газрын тос боловсруулах үйлдвэрийн тухай 2014.03.17 14/06
16 Засгийн газрын үнэт цаас арилжаалж бүрдүүлсэн хөрөнгийн зарцуулалтын тухай 2014.05.06 19/10
17 Интернет, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл өсвөр насны хүүхдийн хүмүүжилд нөлөөлж буй өнөөгийн байдал, цаашид авах арга хэмжээний тухай 2014.09.01 45/25
18 Иргэдийг хүн худалдаалах гэмт хэрэгт өртөхөөс хамгаалах асуудлын тухай 2011.03.17 13/10
19 Малын эрүүл мэндийн өнөөгийн байдал, цаашид авах арга хэмжээний тухай 2011.06.08 23/20
20 Нийслэлийн агаар, орчны бохирдлын тухай 2017.01.10 03/03